Alimenty w rozwodzie

W toku postępowania o rozwód sąd ma obowiązek orzekać o wysokości alimentów na rzecz wspólnych, małoletnich dzieci stron. Roszczenie takie winno być już sformułowane w pozwie o rozwód, określając wysokość potrzeb uprawnionego. Kwestie zakresu świadczeń alimentacyjnych reguluje art. 135 krio, który wprost wskazuje, iż jest on uzależniony od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego.

Trochę inaczej kształtuje się kwestia roszczeń alimentacyjnych na rzecz współmałżonka, bowiem orzeczenie w tym zakresie następuje na żądanie jednego z małżonków. I tak, małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia stron i który znajduje się w niedostatku, może żądać, od drugiego małżonka dostarczania mu środków utrzymania również w zakresie, który odpowiada usprawiedliwionym potrzebom uprawnionego oraz możliwościom zarobkowym i majątkowym zobowiązanego.

Natomiast w sytuacji, gdy jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a orzeczenie rozwodu skutkuje dla drugiego małżonka istotnym pogorszeniem jego sytuacji materialnej, sąd żądanie małżonka niewinnego, może orzec o obowiązku alimentacyjnym na jego rzecz, chociażby nie znajdował się on w niedostatku.

Jednakże alimenty na żonę bądź męża nie są obligatoryjnym elementem wyroku rozwodowego niezależnie od tego czy żądamy orzeczenia rozwodu bez orzekania o winie czy też z orzekaniem o winie któregokolwiek z małżonków.

Niezależnie od formułowanych roszczeń alimentacyjnych opłata od pozwu o rozwód jest stała i wynosi 600 zł. Można jednak wnosić o zwolnienie od obowiązku ponoszenia tej opłaty.