podział majątku

Kancelaria prowadzi sprawy sądowe w zakresie podziału majątku wspólnego byłych małżonków przy uwzględnieniu ich wzajemnych rozliczeń i nakładów poczynionych z majątku osobistego na majątek wspólny, w tym także przyczynienia się każdego z małżonków do powstania tego majątku.

Nasze doświadczenie pozwala nam umiejętnie podnosić argumenty przemawiające za ustaleniem, w postępowaniu o podział majątku, nierównych udziałów małżonków w ich majątku wspólnym, w zależności od stopnia przyczynienia się każdego z nich do powstania tego majątku.
Udzielamy fachowej pomocy przy egzekucji z majątku małżonków.

W trakcie trwania związku małżeńskiego prowadzimy również postępowania dotyczące ustanowienia rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami.
Przygotowujemy i opiniujemy projekty umów majątkowych małżeńskich (tzw. intercyz).

Świadczymy również usługi w zakresie spraw dotyczących rozliczeń majątkowych pomiędzy konkubentami.