prawo karne

Kancelaria specjalizuje się w prowadzeniu spraw  związanych z obroną obwinionego, podejrzanego i oskarżonego w postępowaniu karnym dotyczącym zarówno przestępstw jak i wykroczeń,  na każdym jego etapie.

Udzielamy fachowej i szybkiej pomocy prawnej osobom zatrzymanym przez Policję,  ABW, CBA lub inne służby. Uczestniczymy w czynnościach przesłuchania i stawiania zarzutów podejrzanemu, albowiem  brak pomocy obrońcy podczas pierwszego przesłuchania może zaważyć na wyniku całego postępowania karnego. Reprezentujemy naszych Klientów  podczas posiedzeń sądowych w przedmiocie rozpoznania wniosków organów ścigania o zastosowania  tymczasowego aresztowania.

W ramach przedmiotowej dziedziny przygotowujemy wnioski o uchylenie listu gończego i wydanie listu żelaznego, tak by nasi Klienci mieli komfort odpowiadania przed  Sądem z wolnej stopy. Przygotowujemy również wnioski o uchylenie Europejskiego Nakazu Aresztowania i zmianę środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na mniej dotkliwe środki nieizolacyjne takie jak poręczenie majątkowe czy dozór policji.

Kancelaria oferuje również pomoc prawną osobom  pokrzywdzonym na skutek przestępstwa poprzez sporządzania zawiadomień o jego popełnieniu, jak również subsydiarnych aktów oskarżenia,  czy powództw adhezyjnych. Jeśli sytuacja tego wymaga reprezentujemy interesy pokrzywdzonych w postępowaniu przygotowawczym i sądowym oraz występujemy w charakterze pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego w postępowaniu karnym.