Rozwody – Gliwice

Jedną z wiodących specjalizacji naszej Kancelarii są postępowania rozwodowe. Jest to ten rodzaj procesów, który wymaga najwięcej zaangażowania czasowego ze strony pełnomocnika tak by poznać podłoże problemu rozwodzących się małżonków i znaleźć jak najlepsze rozwiązanie dla naszego Klienta. Dobry adwokat od rozwodów powinien być przede wszystkim strategiem.

Nasze doradztwo w tym zakresie opieramy na kilkuletnim doświadczeniu zawodowym. Nieodzownym atutem jest przy tym nasza dyskrecja. Każdy z naszych Klientów może być spokojny o to, iż jego sprawa rozwodowa nie tylko zostanie poprowadzona profesjonalnie ale i żadne drażliwe tematy, spośród poruszanych w procesie, nie wyjdą poza salę sądową.

Analizując pożycie małżonków, doradzamy naszym Klientom czy powinni wnioskować o orzekanie winy w rozkładzie pożycia małżeńskiego, czy też z pewnych uzasadnionych względów warto z orzekania o winie zrezygnować. Zapewniamy przy tym fachowe doradztwo w zakresie uregulowania, w sprawie o rozwód, kwestii władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi stron oraz kontaktów z nimi. W przypadku pozostawienia władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom, udzielamy wsparcia w zakresie przygotowania rodzicielskiego planu wychowawczego. Rodzicielski plan wychowawczy wobec niedawnych zmian w Kodeksie Rodzinnym i Opiekuńczym nie jest niezbędny przy powierzeniu obojga rodzicom władzy rodzicielskiej, jednak zawsze jest on mile widziany przez Sąd i pomaga również rodzicom, zwłaszcza bezpośrednio po rozwodzie, zachować ład i równowagę w zakresie podziału obowiązków rodzicielskich nad małoletnim dzieckiem.

Szczególną wagę przykładamy do kwestii osiągnięcia jak najkorzystniejszego dla naszego Klienta w wyroku rozwodowym rozstrzygnięcia dotyczącego wysokości zobowiązania alimentacyjnego. W razie potrzeby przygotowujemy wnioski o zabezpieczenie roszczeń alimentacyjnych na czas trwania postępowania rozwodowego. Aktualnie Sąd Okręgowy w Gliwicach jest właściwy miejscowo do orzekania w sprawach rozwodowych w zakresie obszaru właściwości sądów rejonowych w Gliwicach, Rudzie Śląskiej, Tarnowskich Górach i Zabrzu.

Na czym polega pomoc adwokata przy rozwodzie?

Czynności, które podejmujemy jako pełnomocnicy, związane z przygotowanie procesu o rozwód to między innymi:

 1. Konsultacja z Klientem – spotkanie podczas, którego wyjaśniamy specyfikę postępowania rozwodowego oraz omawiamy sytuację Klienta.
 2. Negocjacje. Często poprzedzają proces rozwodowy. Jako pełnomocnicy wspieramy wtedy naszych Klientów w rozmowach z małżonkiem, lub też w razie wyrażenia takiej woli przez strony, organizujemy w naszej Kancelarii spotkanie negocjacyjne stron w towarzyskie pełnomocników. Jest to ostatni moment w którym można ustalić ważne kwestie rozwodowe tak by zapobiec przewlekłemu procesowi rozwodowemu.
 3. Przygotowanie dokumentów i wniosków dowodowych. Wskazujemy Klientom jakie dokumenty powinni zgromadzić, aby można było wnosić kompletny pozew o rozwód. Doradztwo w tym zakresie rozpoczyna się od wskazania właściwych aktów stanu cywilnego, przez dokumenty obrazujące sytuację majątkową małżonka, która zaważy zarówno o wysokości zobowiązania alimentacyjnego, ale również może być podstawą do zwolnienia od kosztów sądowych w procesie, aż po dokumenty czy inne źródła dowodowe, które wskażą na winę współmałżonka w procesie rozwodowym.
 4. Reprezentacja przed sądem. Uczestniczymy aktywnie w przesłuchaniach świadków i stron, przedkładamy opinie prywatne psychologów, popieramy lub zaskarżamy opinie opiniodawczych zespołów specjalistów sądowych powołanych przez Sąd. Rozwody to najbardziej emocjonalne z procesów, obok spraw karnych. Pełnomocnik powinien być w tym procesie zawsze wsparciem.

Ile trwa rozwód?

Długość procesu rozwodowego jest uzależniona od wielu indywidualnych czynników, takich jak poziom skłócenie małżonków, stopień skomplikowanie sprawy, okoliczność posiadania małoletnich dzieci. Do orzeczenia rozwodu może dojść nawet na pierwszej rozprawie, w sytuacji gdy małżonkowie są zgodni z zakresie orzeczenia o winie w rozkładzie pożycia, a także sposobu uregulowania opieki na małoletnimi dziećmi oraz kontaktu z nimi. Częstym zarzewiem konfliktu pomiędzy rozwodzącymi się małżonkami jest wysokość obowiązku alimentacyjnego względem małoletnich dzieci, ale i również jednej ze stron procesu (najczęściej małżonki).

Często majątek stron i jego podział zaburza możliwość sprawnego porozumienia w procesie o rozwód. Nasze doradztwo w sprawie o rozwód, często dotyka kwestii majątkowych. Chęć porozumienia i dobra wola okazana w procesie o rozwód, przekłada się na późniejsze postępowania o podział majątku wspólnego małżeńskiego, w którym również reprezentujemy strony.

O czym orzeka sąd?

Orzekając rozwód, sąd, na podstawie całokształtu ustalonych w trakcie rozprawy okoliczności, orzeka m. in. o:

 • winie w rozkładzie pożycia – a zatem, który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia, jeśli oczywiście są przesłanki do stwierdzenia winy. Można od tego odstąpić, jeżeli małżonkowie zgodnie wnoszą o nieorzekanie o winie.
 • władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków. Sąd może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiemu do współdecydowania o istotnych kwestiach dot. dziecka (np. wybór sposobu leczenia, wybór szkoły itd.). Sąd może również pozostawić władzę rodzicielską obojgu rodzicom na ich zgodny wniosek, jeżeli przedstawili porozumienie o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie. Sąd może także orzec pozbawienie władzy rodzicielskiej lub ją zawiesić.
 • kontaktach z dzieckiem małżonka, któremu władza rodzicielska została ograniczona.
 • alimentach – a zatem w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka.
 • sposobie korzystania z mieszkania, jeżeli małżonkowie nadal mieszkają wspólnie.  Sąd może wyjątkowo odstąpić od orzekania o sposobie korzystania z mieszkania wtedy, gdy współmałżonkowie, z uzasadnionych przyczyn, sprzeciwiają się temu (zwłaszcza, gdy już wcześniej uzgodnili między sobą sposób korzystania z mieszkania). W sytuacji, gdy jeden z małżonków, swym rażąco nagannym zachowaniem, uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie, sąd na żądanie drugiego małżonka, może nakazać jego eksmisję. Ponadto, na zgodny wniosek współmałżonków, sąd może dokonać podziału wspólnego mieszkania lub przyznać go jednemu z małżonków, jeżeli drugi małżonek wyraża zgodę na opuszczenie mieszkania bez dostarczenia lokalu zamiennego.
 • podział majątku wspólnego. Sąd wyjątkowo, gdy nie powoduje to nadmiernej zwłoki w postępowaniu i kiedy pomiędzy stronami występują zgodne stanowiska w zakresie tego podziału, orzeka o jego podziale.
 • kosztach procesu. Za osobę przegrywającą proces uważa się małżonka uznane za winnego rozkładu pożycia małżeńskiego stron, co rodzi z sobą obowiązek poniesienia kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego drugiego małżonka. W razie porozumienia stron koszty najczęściej dzielone są po równo pomiędzy małżonkami.

W sytuacji, gdy pomiędzy małżonkami nastąpił jedynie zupełny, ale  jeszcze nie trwały rozkład pożycia, udzielamy wsparcia w celu doprowadzenia do orzeczenia separacji pomiędzy nimi.

Prowadzimy również sprawy rozwodowe osób na stałe przebywających poza granicami kraju. Posiadamy bogate grono Klientów zagranicznych, a którymi wiele spraw uzgadniamy drogą e-mailową lub telefoniczną.

Współpraca z adwokatem kościelnym

Kancelaria współpracuje z adwokatem kościelnym, Panią Mecenas Lucyną Pożarską – Banaś, uprawnioną generalnie do prowadzenia spraw o stwierdzenie nieważności małżeństwa przy Sądzie Metropolitarnym w Katowicach oraz w Sądzie Biskupim w Sosnowcu. Adwokat kościelny może reprezentować stronę przed każdym Trybunałem I, II oraz III Instancji w Polsce (w tym również w Sądzie Biskupim w Gliwicach).