Zasady otrzymywania bezpłatnych leków przez seniorów po 75. roku życia

Od dnia 1 września 2016 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept lekarskich. Rozporządzenie to wydane zostało w związku z ustawą z dnia 18 marca 2016 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych z budżetu państwa oraz niektórych innych ustaw. Zasadniczym celem rozporządzenia jest zapewnienie świadczeniobiorcom po 75. roku życia bezpłatnych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

 

Bezpłatne leki otrzymać mogą osoby, które w dniu wystawienia recepty ukończyły 75. rok życia. Wiek świadczeniobiorców oceniany jest przez osobę wystawiającą receptę na podstawie numeru PESEL. Osobami uprawnionymi do wystawienia recepty na leki refundowane w ramach programu są: lekarze podstawowej opieki zdrowotnej (lekarze pierwszego kontaktu w przychodniach), pielęgniarki POZ oraz lekarze wypisujący recepty tzw. pro auctore i pro familae (recepty wypisywane dla siebie samego lub dla członków swojej rodziny). Z możliwości wystawiania recept obejmujących darmowe leki wyłączony został znaczny krąg podmiotów. Recept tych nie mogą wystawiać lekarze POZ pełniący dyżur w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, lekarze- specjaliści oraz lekarze POZ udzielający świadczeń zdrowotnych świadczeniobiorcy niewystępującym na ich „liście aktywnej” (np. w przypadku wizyty u lekarza POZ w czasie wyjazdu u rodziny).

 

Oprócz wymogu ukończenia 75. roku życia w celu uzyskania darmowego leku świadczeniodawca musi uzyskać receptę na jeden z leków objętych wykazem. Wykaz stanowi załącznik opublikowany został w formie obwieszczenia Ministra Zdrowia i określa on substancje czynne oraz nazwy leków objętych refundacją. Istotne jest, że na receptach dotyczących bezpłatnych leków w miejscu oznaczonym jako kod uprawnień dodatkowych musi zostać wpisana przez lekarza wystawiającego litera „S”. Jeśli zachodzi tzw. zbieg refundacji (refundacja wynika z różnych podstaw) lekarz zobligowany jest do wpisania dwóch kodów uprawnień. Tylko recepta sporządzona w powyższy sposób (w szczególności: zawierająca znak „S”) jest podstawą do uzyskania w aptece leku z pełną refundacją.

 

Szczegółowe informację na temat programu znaleźć można w poradniku na stronie: http://75plus.mz.gov.pl/